Новини от сайта

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

 
 
Снимка на Ruvex Admin
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
от Ruvex Admin - петък, 25 март 2016, 14:10
 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата. 

https://www.eufunds.bg/novini/item/14415-upravlyavashtiyat-organ-na-operativna-programa-inovatzii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-obyavyava-za-obshtestveno-obsazhdane-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-3-001-energiina-efektivnost-za-malkite-i-sredni-predpriyatiya-po-prioritetna-os-3-en